Saturday, January 14, 2012

V G ലീക്സ് 3

പ്രീയരെ,
ഒരു വേള ഞങ്ങള്‍ നിശബ്ദമായി വീക്ഷിക്കുക ആയിരുന്നു.V G ലീക്സ് ണ്ടെ പ്രതികരണങ്ങള്‍
1 . ശ്രീ N P ജോണ്‍ ആദ്യത്തെ മെയില്‍ അയച്ചിട്ടില്ല എന്ന് നാട്ടില്‍ കൂടെ പറഞ്ഞു നടക്കുന്നു.ദയവു ചെയ്തു ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു മെയില്‍ അയക്കുക, ഞങ്ങള്‍ തെളിയിച്ചു തരാം.ഇപ്പോഴും ഞങ്ങള്‍ പറയുന്നു, ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അയച്ചിട്ടില്ല എങ്കില്‍ ഞങ്ങളുടെ മേല്‍ നിയമ നടപടി എടുക്കുക, അങ്ങിനെ ചിക്കാഗോ കനാ ഒന്ന് പൂട്ടിക്കുക.(
2 . മുതോലതച്ചന്റെ 2 ബ്ലോഗും അത് ഏറ്റു പറയുന്നു.
3 . രണ്ടാമത്തെ മെയിലിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറയുന്നില്ല.
4 . ഇപ്പോള്‍ പറയുന്നു, അത് അയചെങ്കില്‍ തന്നെ പഴയ കാര്യം അല്ലെ, ഇപ്പോള്‍ എന്തിനാണ് അത് പറയുന്നത്?
5 .ഇവിടുത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികള്‍ക്ക് അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം മുതോലതച്ചന്‍ ബ്ലോഗ്‌ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്, പ്രമാണങ്ങളുടെ ലംഘനത്തിനും, അതിനു കൂട്ട് നില്കുവാനും ആണോ ( നുണ പറയരുത്, കള്ളാ സാക്ഷി പറയരുത് )
മൂന്നാമത്തെ മെയില്‍ ഇതാ ഞങ്ങള്‍ പുറത്തു വിടുന്നു.
അറിയാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, എന്ത് നനഞ്ഞ മറുപടി ആണ് തരുവാന്‍ ഉള്ളതു?
മൂക്കിനു താഴെ രോമം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ആരും ആണാകുന്നില്ല.തീരുമാനങ്ങളില്‍ സ്ഥിരതയും, മാറ്റം വരുതുന്പോള്‍ അതിനനുസരിച്ച് വിശദീകരണം തരാന്‍ ഉള്ള ചങ്കൂറ്റവും കാണിക്കണം.ഏറെക്കാലം അമേരിക്കയിലെ ക്നാനായക്കാര്‍ക്ക് മുഴുവന്‍ ഒരു ഇതു പോലുള്ള മെയില്‍ അയച്ചു എന്തിനു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവര്‍ സമയം കളഞ്ഞു?

ഹൂസ്ടന്‍ പള്ളി വാങ്ങിച്ചതും, ലക്ഷ കണക്കിന്റെ ഡോളറിന്റെ കമ്മീഷന്‍ അടിച്ചു മാറ്റല്‍ രേഖകള്‍ പുറത്തു വന്നതും, അതിന്റെ വീതം വെപ്പും എല്ലാം ആയി ആളുകള്‍ ഇതിനെ കൂട്ടി വായിക്കുന്നതില്‍ എങ്ങിനെ കുറ്റം പറയാന്‍ കഴിയുംDate: Fri, 25 Oct 2002 06:42:12 -0700 (PDT)
From: "N.P. John" <chethaliljohn@yahoo.com> | This is Spam | Add to
Address Book
Subject: Re: [knanaya] Digest Number 61
To: mutholath2000@yahoo.com
CC: pjabe@hotmail.com

Dear Abraham,

I saw the e-mail you sent to the group. "A
Syromalabarian priest told me that we have to belong
to a parish that is of Syromalabar rite even if I am a
registered member of a Latin parish". I would say he
(Priest) was wrong. Why didn't you ask him to show
you that from the catholic church laws or teachings.
2nd Vatican says that it is the right of the person to
remain as he/she wishes. That doesn't mean he/she has
to be. It is the individual's choice, where he/she
wants to be or in which church or in what rite or in
which language, he/she does the worhip services or a
member.

If there is a law insisting, nobody can change their
rite or church I would like to know. Please ask that
priest to show you the chutch law relating to this
subject. Also, Please ask that priest - is it
necessary to be a member of the Syromalabar rite in
order to attain salvation. If he says, then we don't
have a choice.

First of all, this is America, Land of freedom and
choice, the main reason people came to this country.
Even the Pope cannot tell you where you can or cannot
go to (church), is my understanding.

As far as we the Knanites are concerned, if we cannot
get the Autonomous Administration, we will be members
of the Local (Latin) Parishes. We cannot be under a
non knanaya bishop or priest in the Syromalabar rite.
We are(were) members of the local parishes from the
time we came to the U.S. Where were these priests and
bishop before? Are they here to help us or to get our
hard earned money.

With Prayers
N.P. John

6 comments:

 1. We have only ourselves to blame for our ludicrous predicament. Nobody forced us to get hooked by ZeroMalabar, or stay trapped in their greedy clutches. Go back to your local parishes & bid good bye & good riddance to the cunning Zeros!

  ReplyDelete
 2. We witness many non-christians in their Fiftees and sxtees receive baptism every year at the Latin churches amid thunderous applause from the worshippers. Why then we who belonged to the catholic church from our very birth and have associated with these parishes for decades and even sending our children to their schools cannot become members of those parishes. Most of our children have received their baptism, first communion and confirmation in these parishes. Many of them might have spend years as altar servers. How come they could say now that we don't belong to these churches. If we have no choice, let us make an 'Emancipation Proclamation' and free ourselves. And let us build a church abiding the principles advocated under the 'Church Act' bill now pending for the consideration of the Kerala Govt. Remember not many who left the catholic church have repented or returned.

  ReplyDelete
 3. All this people supporting Fr Mutholam to establish churches for him are really dumb .They are taking part of destroying the Knanaya community in USA . They DON'T have ball talk back to Mutholam.

  ReplyDelete
 4. As the Bishop of Chicago Syro Malabar Dioces famously said in 2004, the Knanaya way of life cannot be imported to America. Thate statement is so HYPOCRATICAL to the core that the Syro-Malabar way of life can be imported to America???? The priests dresses, the malayalam language, the manglish mass, the malayalam priests are all acceptable? But not Knanayism.

  The Knanaites of America knew for the past 10 years that this day was coming. But most of the so called leaders whoever lost local elections simply changed side and listen to our VG and remained in DENIAL and kept telling themself that it will be all fine. Now here we are!!

  The few minority of Knanites who kept crying foul and kept reminding that we were being lied to and were being manupulated and that our hard earned resources were being diverted using open white lies inorder to establish Churchs for Kerala based power structure were labeled anti-church, anti-social, anti-christ etc etc.

  If the majority of any comunity keeps believeing ina lie, believes in a liars over 10 years or more, it still DOES NOT make a lie into truth. TRUTH WILL ALWAYS REMAIN TRUTH.... Thats the simple truth the BIBLE teaches us.

  If you believe in lies - no matter who tell you, You live the Lie!! So dear faithful church members, you have worked hard for ten years to build wonderful churches that just has a simple Name board in front of the churches with no meaning attached to the word "Knanaya Catholic Church"

  AWAKE. Have the gutts in you to face the truth. Lie is easy. Truth is hard.

  ReplyDelete
 5. We were not Catholic from AD 345 To AD 1500s. We were KNANAYA CHRISTIANS.In 1599 the portughese missionaries forcefully converted majority of us as catholics. Those who opposed are the Jacobites. I don't think Jesus Christ wants any special rite to worship him or any special language to pray to him. Catholism is not established by Jesus Christ. it is established by Rome. But Christianity is established by Jesus Christ.So why cann't we, the American knanayites be under the banner of KNANAYA CHRISTIAN CHURCH IF KOTTAYAM WANTS TO STICK WITH SYRO MALABAR. SO WE WILL BE FREE FROM THE GRIP OF SYRO MALABAR.

  ReplyDelete
 6. Bid good bye to v.g. , let every knanaya lay people declare 'non cooperation to zero Malabar ' in North America, and hope Kccna will have the guts to disinvite v.g.

  ReplyDelete